Dešavanja


  Komandа Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, želi da upozna učenike završne, četvrte godine Škole o uslovima konkursa, koje je raspisalo Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za prijem lica iz civilstva za podoficire na neodređeno vreme.

Konkurs je raspisan 01. juna 2020. godine i trajaće narednih 30 dana. Zainteresovani učenici imaju mogućnost da nakon završene obuke zasnuju stalni radni odnos u statusu podoficira u jedinicama Ratnog vazduhoplovstva i PVO. Time bi ostvarili stalno zaposlenje, mogućnost napredovanja i usavršavanja, beneficirani radni staž i rad na najsavremenijim sredstvima tehnike.

Dodatne informacija možete dobiti putem brojeva telefona i imejl adrese koji se nalaze u samom tekstu konkursa. Tekst konkursamožete pročitati u nastavku.

 

RATNO VAZDUHOPLOVSTVO I

 

PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA

 

 

 

r a s p i s u j e

 

 

 

JAVNI KONKURS

 

 

 

za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme

 

u svojstvu podoficira na neodređeno vreme

 

 

 

u 204. vazduhoplovnu brigadu:

 

mesto službovanja Batajnica,

 

1.      Tehničar za elektro opremu, 9 izvršioca,

 

2.      Tehničar za avion i motor, 14 izvršioca,

 

3.      Tehničar za radio-radarsku opremu, 3 izvršioca,

 

4.      Tehničar za avion i motor - letač, 1 izvršilac,

 

5.      Tehničar za instrumente i kiseoničku opremu - letač, 1 izvršilac,

 

6.      Tehničar za radio-radarsku opremu - letač, 1 izvršilac,

 

7.      Tehničar za helikopter i motor - letač, 7 izvršioca,

 

8.      Tehničar za vazduhoplovno naoružanje, 5 izvršioca,

 

9.      Tehničar za vazduhoplovno naoružanje-pirotehničar, 1 izvršilac,

 

10.  Tehničar za elektronsku opremu-vozač, 1 izvršilac,

 

11.  Tehničar za elektro opremu i instrumente - vozač, 1 izvršilac,

 

12.  Tehničar za elektronsku opremu i instrumente, 1 izvršilac,

 

 

 

U 98. vazduhoplovnu brigadu:

 

mesto službovanja Niš,

 

13.  Tehničar za helikopter i motor, 3 izvršioca,

 

14.  Tehničar za helikopter i motor-letač, 8 izvršioca,

 

15.  Tehničar za elektro opremu, 1 izvršilac

 

16.  Tehničar za radio radarsku opremu, 1 izvršilac

 

 

 

mesto službovanja Lađevci,

 

17.  Tehničar za avion i motor, 4 izvršioca,

 

18.  Tehničar za helikopter i motor, 2 izvršioca,

 

19.  Tehničar za vazduhoplovnu opremu, 3 izvršioca,

 

20.  Tehničar za vazduhoplov i motor – letač, 9 izvršioca,

 

21.  Tehničar za radio-radarsku opremu, 2 izvršioca,

 

22.  Tehničar za vazduhoplovnu opremu i elektroniku, 2 izvršioca,

 

23.  Tehničar za vaz. naoružanje, 4 izvršioca,

 

24.  Tehničar za radio-opremu, 1 izvršilac,

 

U 250.raketnu brigadu za protivvazduhoplovna dejstva:

 

mesto službovanja Beograd

 

 

 

 1. Telefonist-linijaš, 1 izvršilac
 2. Radio-relejac, 1 izvršilac

 

 

 

mesto službovanja Jakovo

 

 1. Operator, 1 izvršilac
 2. Operator sistema, 2 izvršilac

 

 

 

mesto službovanja Novi Sad

 

 1. Operater, 2 izvršilac

 

 

 

mesto službovanja Kragujevac

 

 1. Operater, 1 izvršilac
 2. Poslužilac-tehničar, 1 izvršilac
 3. Operator, 1 izvršilac.

 

 

 

U 126.brigadu vazdušnog osmatranja, javlјanja i navođenja:

 

mesto službovanja Beograd

 

 1. Operator za obradu podataka, 1 izvršilac
 2. Tehničar za računare, 2 izvršilac,
 3. Radarski tehničar, 1 izvršilac.

 

 

 

mesto službovanja Kačarevo

 

 1. Telefonist-linijaš, 1 izvršilac.

 

 

 

USLOVI KONKURSA

 

 

 

Na konkursu mogu učestvovati svi državlјani Republike Srbije koji imaju odgovarajuće obrazovanje.

 

 

 

a) Opšti uslovi:

 

 

 

-          da je kandidat punoletan,

 

-          da je državlјan Republike Srbije,

 

-          da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija,

 

-          da ima propisano obrazovanje za mesto za koje konkuriše,

 

-          da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,

 

-          da nije stariji od 40 godina,

 

-          da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane,

 

-          da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem (za lica koja nisu završila odgovarajuću vojnu obuku biće upućeni  na Kurs za podoficire RViPVO)

 

 

 

 

 

 

 

b) Posebni uslovi:

 

 

 

Za sva radna mesta neophodna je završena srednja škola u trajanju od 4 godine.  

 

 

 

NAČIN KONKURISANјA

 

 

 

Kandidat prilikom prijavlјivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 

-          PRIJAVU (Obrazac, nalazi se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs),

 

-          IZVOD iz matične knjige rođenih,

 

-          UVERENјE o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

 

-          POTVRDA o prebivalištu;

 

-          Za lica koja su završila srednju školu dostaviti svedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;

 

-          UVERENјE nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);

 

-          UVERENјE nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);

 

 

 

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

 

 

 

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

 

 

 

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mesci.

 

 

 

U prijavi mora da bude nedvosmisleno naglašeno za koje radno mesto kandidat konkuriše. Nepotpune, neblagovremene i nerazumlјive prijave neće se uzimati u dalјe razmatranje.

 

 

 

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

 

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

 

 

Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavlјati putem pošte na adresu:

 

 

 

Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane

 

ul. Glavna broj 1,

 

11080 Zemun,

 

sa naznakom ''za prijem lica u profesionalnu vojnu službu po javnom konkursu''

 

 

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavlјivanja u magazinu ''Odbrana''.

 

 

 

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.

 

 

 

Prijave kandnidata koji ne ispune uslove konkursa biće odbačene rešenjem.

 

 

 

IZBORNI POSTUPAK

 

 

 

Kandidati koje ispune uslove konkursa biće pozvani da učestvuju u izbornom postupku.

 

Dostava će se vršiti na poštanske adrese ili email adrese koje su navedene u podnetim prijavama.

 

 

 

Troškove prevoza nastale zbog dolaska i  učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose sami kandidati.

 

 

 

Sve aktivnosti u izbornom postupku su eliminacionog karaktera, tako da ukoliko kandidat ne zadovolјi kriterijume za jednu aktivnost ili se ne odazove na poziv za učestvovanje, ne učestvuje u  dalјem toku selekcije.

 

 

 

Kandidati su u obavezi da sa sobom nose lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na svim aktivnostima u postupku selekcije.

 

Pre prijema u profesionalnu vojnu službu kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološko testiranje u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu. Kandidati koji uđu u najuži izbor biće pozvani na proveru fizičke sposobnosti i razgovor.

 

 

 

Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu.

 

 

 

Kandidati sa najbolјim rezultatima, biće upućeni na lekarski pregled radi ocene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu. Kanidati koji nisu završili odgovarajuću vojnu obuku biće upućeni  na Kurs za podoficire RViPVO.

 

Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa biće izvršena bezbednosna provera.

 

 

 

Kurs za podoficire RViPVO traje šest meseci. Za vreme osposoblјavanja, kandidati se nalaze u centrima za obuku Vojske Srbije u svojstvu lica za osposoblјavanje za podoficira, gde im je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana, udžbenici, školski pribor, uniforma i druga neophodna sredstva. Tokom osposoblјavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja.

 


Polaznici Kursa za podoficire RViPVO koji uspešno završe osposoblјavanje postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.

 

 

 

Ukoliko proces selekcije ne zadovolјi dovolјan broj kandidata neće biti realizacije Kursa za podoficire RViPVO.

 

 

 

NAČIN IZBORA I RANGIRANјA KANDIDATA

 

 

 

Izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme vršiće se po Kriterijumu za izbor kandidata, koji obuhvata:

 

 

 

-          prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova),

 

-          psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova),

 

-          razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova),

 

-          fizička provera,

 

-          medicinsko zdravstvena procena,

 

-          bezbednosna provera i

 

-          ocena sa Kursa za podoficire RViPVO.

 

 

 

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom u izbornom postupku za formacijska mesta za koje su podneli prijave.

 

 

 

OSTALO

 

 

 

Informacije u vezi sa konkursom  mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone: 011/3074–011, 011/3074–073 i 011/3074–008 ili na internet prezentaciji Vojske Srbije www.vs.rs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog

 

____________________________________

 

     (prezime, srednje ime i ime kandidata)

 

____________________________________

 

          (adresa stalnog prebivališta)

 

____________________________________

 

                    (mesto stanovanja)

 

____________________________________

 

      (kontakt telefoni - fiksni/mobilni)

 

____________________________________

 

                      (e-mail adresa)

 

 

 

 

 

 

 

Prijava za konkurs za Kurs

 

za podoficire, dostavlјa. -

 

Vojnoj pošti 1094 Zemun

 

 

 

Ja, __________________________________________________________________________,

 

(prezime, srednje ime i ime)

 

 

 

sa završenom školom _________________________ i zvanjem  _______________________,

 

 

 

podnosim prijavu za konkurs za Kurs za podoficire RViPVOza radno mesto  ______________________________, u mestu službovanja  ___________________.

 

 

 

 

 

 

Priložena dokumentacija (zaokružiti):

 

 

 

 

 

1

 

2   

 

 

3

Uverenje o državlјanstvu RS

 

Svedočanstva o završenom prvom, drugom i trećem razredu srednje škole                                                                                                                         

 

Uverenje o uspehu sa prvog polugodišta četvrte godine srednje škole u tekućoj školskoj godini

 

 

 

 

 

da

 

 

          da

 

 

 

da

 ne

 

 

  ne

 

 

 

  ne

4

Izvod iz matične knjige rođenih

 

 

 

da

ne

5

Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti

da

ne

 

 

 

 

 

 

6

Uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci

 

da

ne

7

Potvrdu odgovarajuće školske ustanove da ne ostvaruje pravo na stipendiju po drugom osnovu

 

da

ne

8

Potvrda o prebivalištu

 

 

 

da

  ne

 

 

 

Ukoliko ne budem primlјen za rod-službu za koji-u konkurišem (ZAOKRUŽITI):

 

a) PRIHVATAM da se moja prijava razmatra i za popunu drugih radnih mesta u jedinicama Vojske Srbije ili mestu službovanja;

 

b) NE PRIHVATAM da se moja prijava razmatra i za popunu drugih radnih mesta u Vojsci Srbije ili mestu službovanja.

 

 

 

Izjavlјujem da dobrovolјno dajem svoju saglasnost i pristanak da nadležni organ Ministarstva odbrane izvrši bezbednosnu proveru u skladu sa zakonom i pravilnikom, kao i da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije moje lične podatke, koje su prikupile o meni kao kandidatu, mogu upotrebiti kao rukovalac, korisnik i obrađivač, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe sam saglasan i dajem svoj pristanak da mogu moje lične podatke učiniti dostupnim trećim licima, u svrhu pravilno sprovedenog izbornog i postupka prijema u službu.

 

 

 

Izjavlјujem da dobrovolјno dajem svoje lične podatke, da sam upoznat sa svrhom njihovog prikuplјanja, načinom na koji će Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije koristiti ove podatke, kao i sa mogućnošću da opozovem ovu svoju saglasnost i pristanak u kom slučaju prihvatam da snosim sve pravne posledice opoziva.

 

 

 

 

 

 

 

U ________________________                                          Potpis

 

 

 

dana

 

__________________________                                          __________________________

 

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo