Dešavanja


Особа одговорна за тачност података у Информатору о раду  је  Ненад Дојчиновић, директор школе.

Овлашћено лице за информације од јавног значаја: Јасмина Зиков

Информатор је објављен јануара 2022. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси: www.masinska.edu.rs

Заинтересованом лицу се на захтев може доставити одштампани текст последње верзије Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

Основни подаци о Машинској школи „Панчево“

Назив: Машинска школа „Панчево“

Адреса седишта: Браће Јовановић бр.103 26000 Панчево

Матични број: 08158789

Порески идентификациони број (ПИБ): 101865608

Јединствени број буџетског корисника (ЈББК): 02059

Шифра делатности: 8532 (средње образовање)

Телефон: 013/316-396

Факс: 013/314-024

Интернет адреса: www. masinska.edu.rs

Адреса електронске поште (е-маил): Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Оснивач школе је Република Србија.

            Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

Школа је настала из више стручних школа и једне техничке школе. Непосредно после 1945. године рад су наставиле Стручна подружна школа и Женска занатска школа. Биле су то установе са мало ученика, хонорарним наставницима, без својих зграда и без опреме. Стручна подружна школа, позната као Шегртска школа, имала је 153 ученика. Њој се 1946. године припаја Женска занатска школа. Тако настаје Државна индустријско-занатска школа. Следеће године школа добија назив Стручна школа за ученике у индустрији и занатству, преуређену зграду у Масариковој улици бр. 1, стално запослено особље и опрему. У школи су постојали металски, дрвни и општи одсек.

Школа мења назив 1952. године у Школа ученика  у привреди "Борис Кидрич". Школске 1955/56. године школа има 20 одељења са 481 учеником.

На захтев предузећа у граду Школски одбор је октобра 1955. године отворио Мајсторску школу општег типа у којој су два одељења са 55 ученика. Осим једног сталног наставника, све часове у Мајсторској школи, касније названој Школа за висококвалификоване раднике изводили су наставници Школе ученика у привреди "Борис Кидрич".

Наставничка већа и школски одбори ове две школе, на заједничкој седници одржаној 05.07.1962. године, предложили су НОО у Панчеву да се школе споје у један центар који би оспособљавао омладину и раднике за квалификована и висококвалификована звања. Усвајајући предлог, НОО у Панчеву решењем бр. 01-9389 од 01.10.1962. године, формира Школски центар за стручно образовање КВ и ВК радника "Борис Кидрич".

Исељењем Ремонта и Ливнице фабрике авиона "Утва" из улице Жарка Зрењанина, школа добија радионицу. Радионица је опремљена амортизованим машинама. Купљено је и неколико нових машина 1966. године. Простор Ливнице никада није опремљен. У радионици школе обучавају се ученици за занимања бравар, машинбравар, металостругар, гасни и електро-заваривач, аутомеханичар, радио и телевизијски механичар.

Средствима самодоприноса, 1967. године изграђена је школска зграда за потребе школе у Улици Браће Јовановић 103. Школа је тада имала 600 ученика, који су три дана у недељи имали теоријску наставу и три дана практичну обуку.

Већ 1970/71. школа има 36 одељења са 1207 ученика.

Године 1977. године школа се припаја Техничкој школи и постаје двогодишња школа за позивно средње усмерено образовање и васпитање у металској, саобраћајној и електротехничкој струци "Никола Тесла".

Школа под именом "Борис Кидрич" постаје двогодишња Школа за заједничко средње васпитање и образовање.

            После десет година дискретно се приступа повратку на старо.

            Металска и саобраћајна струка школе "Никола Тесла" са делом заједничких основа школе "Борис Кидрич" постаје Школа за заједничко средње васпитање и образовање и позивно средње усмерено образовање и васпитање "Борис Кидрич".

            Од 1986/87. године постајемо Школа за машинску и саобраћајну струку "Борис Кидрич".

            Крајем школске 1989/90. године Савет школе доноси одлуку да од школске 1990/91. школа ради под називом Средња машинска школа "Панчево", а наредне године школа добија данашњи назив. Почиње школовање, поред традиционалних за подручје рада машинство и обрада метала и техничара за нумерички управљане машине.

Школске 1996/97. године школа уписује прве машинске техничаре за компјутерско конструисање.

Године 2007.  Школа уписује ученике на два потпуно нова огледна  образовна профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању,  оператер машинске обраде и техничар мехатронике. 2009/2010 Школа уписује једно одељење четворогодишњег образовања образовног профила машински техничар моторних возила.

Комплетан документ можете преузети са следећег линка: ИНФОРМАТОР О РАДУ МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo